Online Kendo Academy: Special Edition Furukawa Kazuo Hanshi & Higashi Yoshimi Hanshi Shinai Part16 Use&Katsugi-waza

Online Kendo Academy: Special Edition Furukawa Kazuo Hanshi & Higashi Yoshimi Hanshi Shinai Part16 Use&Katsugi-waza


Online Kendo Academy: Special Edition Furukawa Kazuo Hanshi × Higashi Yoshimi Hanshi

Return to Episode List


 

    Series

    Related Videos