Kiyohide Shinjo, the successor to the Okinawa Uechi-ryu Part 6

Free members require 100 points.

Kiyohide Shinjo, the successor to the Okinawa Uechi-ryu Part 6

■How to train

Part 6

----

 

[CONTENS]

Part 1

■How to use Makiwara/How to train Sokusen

Part 2

■Interview 1

Part 3

■Sanchin

Part 4

■Auxiliary exercise
 1.Shomen-geri
 2.Sokuto-geri
 3.Mawashi-zuki
 4.Seiken-zuki
 5.Hiji-zuki (Hiji-uchi)
 6.Hajiki-uke/Hiraken-zuki
 7.Wa-uke/Shuto-Uraken/Shoken-zuki
 8.Tenshin/Maeashi-geri
 9.Tenshin/Ushiroashi-geri
 10.Tenshin/Shoken-zuki
 11.Shomen-hajiki
 12.Koi-no-Shippo-Tate-uchi
 13.Koi-no-Shippo-Yoko-uchi

■Bunkai of Auxiliary exercise
 ・Sokuto-geki
 ・Seiken-zuki
 ・Mawashi-zuki
 ・Hiji-uchi
 ・Shomen-hajiki
 ・Koi-no-Shippo-uchi

Part 5

■Features of Uechi-ryu/Seisan

■Bunkai of Seisan

Part 6

■How to train

Part 7

■Sanseiryu/Greetings of the ending

■Interview 2 

 

-----------
Kiyohide Shinjo
Born in 1951. President of Uechi-ryu Karatedo Kenyukai.
In 1960, he began studying Karate under his father,Seiyu Shinjo, and in 1981, he took over his father's Uechi-ryu Karatedo Kadena Shubukan andestablished Uechi-ryu Karatedo Kenyukai. He has won the overall Kata and Kumite championships for nine consecutive years at tournaments hosted by the Uechi-ryu Karatedo Association. 
 

Year of Production: 2021 

    Related Videos