Koryu Tamiya Shinken-ryu Part 2

Koryu Tamiya Shinken-ryu Part 2

In this video, Kenichi Katsumata Kyoshi 8-dan thoroughly dissects all the techniques of Tamiya Shinken-ryu and explains the rationale and key points of each.

In Part 2, he explains the fourteen techniques of Korannomaki, including Togosetsu, Mojiritachi, Satetsu, Utetsu, Fujisan, Matsukaze, Yoarashi, Intengiri, Yotengiri, Tsukikage no Tachi, Asuka, Myoe, Murakumo, closing etiquette.

Supervised by Seiichi Fukui, 8-dan Hanshi, Chairman of the Iaido Committee of Kanagawa Kendo Federation.
Instruction and commentary by Kenichi Katsumata, Iaido Kyoshi 8-dan, Permanent member of Kanagawa Kendo Federation's Iadio Committee. Official Iaido instructor at Hakone Jinja shrine

    Series