4th Prince Tomohito Kendo Cup 8th Dan Selection Tournament First Round Part1

4th Prince Tomohito Kendo Cup 8th Dan Selection Tournament First Round Part1

First round 1 

Minoru Makita (Chiba) × Kazushi Miyake (Gakurenken)

Osamu Asano (Tokyo Metropolitan Police Department) × Fumio Kubogi (Kanagawa)

Masaharu Kurihara (Minato) × Yuji Nakata (Tokyo Metropolitan Police Department)

Mutsunori Ishiyama (Tokyo Metropolitan Police Department) × Tanemichi Chiba (Gakurenken)

    Series

    Related Videos

    VIDEO INDEX