4th Prince Tomohito Kendo Cup 8th Dan Selection Tournament Quarter finals

4th Prince Tomohito Kendo Cup 8th Dan Selection Tournament Quarter finals

Quarter finals

Kazushi Miyake (Gakurenken) × Osamu Asano (Tokyo Metropolitan Police Department)

Masaharu Kurihara (Minato) × Tadashi Kurasawa(Taito)

Hiroyuki Tsukamoto(Metropolitan Police Department) × Masaaki Endo(Metropolitan Police Department)

Azumori Toyomura(Ota)  × Masaru Kuboki(Setagaya)

    Series

    Related Videos

    VIDEO INDEX